Python 入門指南 5.0

exercise0508.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
# 用平行指派設定四個變數
a, b, c, d = 1, 2, 3, 4

# 用平行指派計算四個變數
a, b, c, d = b+2, c-2, d*2, a/2

# 印出計算後的變數值
print(a)
print(b)
print(c)
print(d)

# 檔名: exercise0508.py
# 說明:《Python入門指南》的練習
# 網站: http://kaiching.org
# 作者: 張凱慶
# 時間: 2023 年 8 月

回到練習題目
上一頁 exercise0507.py
回 Python 入門指南 5.0 首頁
下一頁 exercise0509.py
回 Python 教材首頁
回程式語言教材首頁