Python 入門指南 5.0

exercise0503.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
# 設定星號字串變數
a = "*"

# 印出加法連接的字串
print(a)
print(a + a)
print(a + a + a)
print(a + a + a + a)
print(a + a + a + a + a)

# 檔名: exercise0503.py
# 說明:《Python入門指南》的練習
# 網站: http://kaiching.org
# 作者: 張凱慶
# 時間: 2023 年 8 月

回到練習題目
上一頁 exercise0502.py
回 Python 入門指南 5.0 首頁
下一頁 exercise0504.py
回 Python 教材首頁
回程式語言教材首頁